Hieronder vindt u de disclaimers zoals deze van toepassing zijn op deze website van Q-Business.nl en op de door Q-Business.nl verzonden e-mailberichten.

De informatie op deze website is door Q-Business.nl met grote zorg samengesteld. Desondanks blijft het uiteraard altijd mogelijk dat informatie die hier wordt gepubliceerd toch onvolledig en/of onjuist blijkt te zijn.

Hetzelfde geldt voor informatie die door derden wordt aangeboden op deze website en/of de daarop vermelde links.

Gebruik maken van de informatie op deze website (en/of de daarop vermelde links), alles in de ruimste zin van het woord, geschiedt dan ook volledig voor eigen rekening en risico. Q-Business.nl is nimmer aansprakelijk voor (direct en/of indirecte) schade, hoe genaamd en in welke vorm dan ook,  die uit het gebruik van deze website en/of de daarop vermelde links voortvloeit.

Niets uit deze website en/of de daarop vermelde links mag zonder voorafgaande toestemming van Q-Business.nl worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een (geautomatiseerde) gegevensdrager en/of openbaar gemaakt door onder meer druk, fotokopie, downloaden naar andere websites, databases of op enige andere wijze.

Q-Business.nl .nl behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om eenzijdig onderwerpen van deze website en/of de daarop vermelde links te verwijderen of aan te passen.

 
E-mail disclaimer
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.

Pin It on Pinterest